กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กำพวน
เรื่อง : นำเสนออบรมการเขียนข้อเสนอโครงการและการรายงานผลโครงการ
  รายละเอียด :

 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคประชาชน กลุ่มชมรมต่างๆ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 150 คน