ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนให้หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
12 ก.ค. 2564
32 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
02 ก.ค. 2564
33 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 ก.ค. 2564
34 การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างภายในสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
132
01 ก.ค. 2564
35 การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
01 ก.ค. 2564
36 การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างภายในกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 ก.ค. 2564
37 การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างภายในกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ก.ค. 2564
38 การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.ค. 2564
39 กำหนดการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
30 มิ.ย. 2564
40 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
156
02 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19