ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ น้ำอุปโภค ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
147
23 ก.ย. 2564
12 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อคำขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
146
23 ก.ย. 2564
13 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับงานบริการประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
23 ก.ย. 2564
14 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอยืมวัสดุ อุปกรณ์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
23 ก.ย. 2564
15 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน งานจดทะเบียนพาณิชย์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
23 ก.ย. 2564
16 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นขอหนังสือรับรอง ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
23 ก.ย. 2564
17 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่่อลงทะเบียนและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
23 ก.ย. 2564
18 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่่อลงทะเบียนและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
104
23 ก.ย. 2564
19 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่่อลงทะเบียนและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ด้อยโอกาส ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
23 ก.ย. 2564
20 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
23 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19