ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคลของเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
219
14 ส.ค. 2561
132 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
22 ม.ค. 2561
133 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
186
05 ม.ค. 2561
134 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
213
05 ม.ค. 2561
135 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลกำพวน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
193
22 ธ.ค. 2560
136 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง บังคับใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
16 ต.ค. 2560
137 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
01 ก.ย. 2560
138 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
18 ส.ค. 2560
139 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
16 ส.ค. 2560
140 ประวิติ ความเป็นมาและรูปแบบธงชาติไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
212
27 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19