กิจกรรม : ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด :
    
📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣

เรื่อง ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยเทศบาลตำบลกำพวน ได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565- เดือนกันยายน 2565 ขอให้ผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 )

📌คุณสมบัติ 📌
1.มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลกำพวน ตามทะเบียนบ้านแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

📌หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร📌
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้สิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

ลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือมอบหมาย มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น เป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่กำหนด ณ เทศบาลตำบลกำพวน ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(ในวันเเละเวลาราชการ) โทร 077-810-628 ต่อ 106
 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564    อ่าน 75 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**